This page no longer updated from 31 October 2001. Latest version can be found at www.astronautix.com

astronautix.com Soyuz T-15C


Crew
Dobrokvashina Ivanova Savitskaya

15 September 1986 Backup Crew: Viktorenko, Aleksandrov, Solovyov. Nation: USSR. Program: Salyut. Spacecraft: Soyuz T. Payload: Soyuz T. Mass: 7,150 kg. References: 94 .