This page no longer updated from 31 October 2001. Latest version can be found at www.astronautix.com

astronautix.com Soyuz 12 / DOS 1


Crew
Kolodin Leonov Rukavishnikov

01 August 1971 Backup Crew: Gubarev, Sevastyanov, Voronov. Nation: USSR. Program: Salyut. Spacecraft: Soyuz 7KT-OK. References: 344 .